AYDINLATMA METNİ

Talya Bilişim Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.(bundan sonra kısaca Talya” ya da Şirket” olarak anılacaktır) olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusunda özenle çalıştığımızı söylemek isteriz. Talya bu metinde ve Gizlilik Politikasında http://kimlikokur.com/corporate/gizlilik-politikamiz belirtilen durumlarda bir veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVK”)  ve Avrupa Birliği sınırları içerisinde oturan kişiler için Genel Veri Koruma Regülasyonuna (GDPR”) uygun olarak işliyor, korunması için ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz.

Bu çerçevede, internet sitemizi ziyaret edenlerin, hizmetlerimizden yararlananların, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin kişisel verilerini aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlenmektedir. Kişisel verilerinizi nasıl işlendiğine ilişkin http://kimlikokur.com/corporate/gizlilik-politikamiz inceleyebilirsiniz.

İnternet sitemizde paylaştığımız bize ait olmayan internet siteleri ve bu sitelerin sahibi olan kuruluşların sağladığı veri güvenliğönlemleri konusu bizim sorumluluğumuzda değildir. Bunlarla ilgili  site ve/veya kuruluşun veri güvenliği politikalarını incelemenizi öneririz.

Avrupa Birliğinde ikamet ediyorsanız, Türkçe olarak sunduğumuz ve KVK kapsamındaki bilgi ve belgelerin yanı sıra AB Genel Veri Koruma Regülasyonuna (GDPR) uyumumuza ilişkin daha fazla bilgi almak için İngilizce olarak yayınladığımız belgelere göz atabilirsiniz. 

Bazı Temel Kavramlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlübilgi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen:  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Alt Veri İşleyen: Veri sahibinin verilerini veri sorumlusu ile birlikte ama kendi amaçları doğrultusunda ve kendi vasıtaları ile işleyen, kendi veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İlgilisi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlüişlem.

Biz Kimiz?

Ünvan: Talya Bilişim Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Adres: Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent Ar-Ge 3 Binası Dumlupınar Bulvarı No:758/3 Kampüs ANTALYA

Tel : + 90 (242) 227 91 00

Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 sayılı Kanununun 10uncu maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen kimseleri aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, KVK Kanununu 11. maddesinde sayılan haklarınız ile, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinişleme amaçları, aktarıldığı kişiler, aktarma amaçları, ve yöntemleri kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nasıl başvuracağınız gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir. 

Talya işbu Aydınlatma Metni” ve Gizlilik Politikası” http://kimlikokur.com/corporate/gizlilik-politikamiz ile kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda;

 1. Ürün ve hizmetlerden haberdar edilmeniz ve bu hizmetlerden daha iyi yararlanabilmeniz,
 2. Sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılması,
 3. İhtiyaçlarınız, beklentileriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza göre hizmetlerimizi özelleştirilmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
 4. Müşterilerimizin dijital varlıklarını ve bunlarla ilgili olan haklarını korumalarına, yönetmelerine ve devretmelerine yardımcı olmak,
 5. Ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi,
 6. Müşterilerimize çevrimiçi hizmetlerimizin  online satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 7. Müşterilerin online servislerimizi kullanabilmeleri ve yönetebilmeleri için,
 8. Online servislerimize üye olabilmeniz,
 9. Kullanıcı kimliklerinin doğrulanabilmesi ve yönetilebilmesi,
 10. Mobil ve SaaS uygulamalarımızı deneyebilmeniz,
 11. Katılımcı ve kullanıcı olarak kimliğinizin doğrulanması,
 12. Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini;
 13. Kişisel ve ticari veri güvenliğinin sağlanması içönlem almak, buna uygun bilişim altyapısı ve veri tabanlarının kullanılması  ile idari ve teknik tedbirlerin alınması,
 14. Sitelerimizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, gelecek talep ve şikayetlere cevap verilmesi, bu mecrada oluşan hataların giderilmesi
 15. Sitelerimizin Gizlilik Politikamıza http://kimlikokur.com/corporate/gizlilik-politikamiz uygunluğunun sağlanması,
 16. Ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 17. İş için stratejiler belirlemek ve stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda kurumsal işleyişimizi sağlamak,

amaçları doğrultusunda KVKnun 5inci ve 6ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işliyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Verilerinizi, Kanunun 4üncümaddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde veaçık rızanızı alarak işliyoruz.

Diğer yandan, Kanunun 5inci maddesinde sayılan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemeler, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünüyerine getirebilmesi için zorunlu olması gibi uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde de kişisel verilerinizi açık rıza” olmadan daişleyebiliriz.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz

Talya olarak KVK Kanununa uygun olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliği ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; resmi kurum/kuruluşlara, ticari ya da sektörel ilişki içinde bulunduğumuz yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara, idari ve teknik kapsamda hizmet alınan yurt içindeki ve dışındaki kuruluşve servislere, kuruluşun çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlara aktarılmaktadır.

Ayrıca, elektronik iletişim kanalları için ihtiyaç duyduğumuz altyapı ve hizmetleri sunan firmalar ile daha yüksek veri güvenliği sağlayan bulut bilişim hizmeti sunan Şirketlere; ve günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da çevrimiçi iletişim araçların sunduğu  hizmetlerden yararlanmak amacıyla yurt dışına aktarılabilmektedir. Verileri kimlerle ve nasıl paylaştığımız konusunda detaylı bilgiye Gizlilik Politikamızdan” http://kimlikokur.com/corporate/gizlilik-politikamiz erişebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Hangi  Yöntemlerle Topluyoruz

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, KVKnun 4, 5 ve 6 ncı maddelerine uygun bir şekilde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yurt içi ve yurt dışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Talya tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede kullandığımız yazılımların standartlara uygun olmasına, veri paylaşılan veri işleyenler ve üçüncütaraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalamaya ve şirket içinde Gizlilik Politikamıza http://kimlikokur.com/corporate/gizlilik-politikamiz riayet edilmesine özen göstermekteyiz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKnun 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncükişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlışişlenmişolması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncükişilere bildirilmesini isteme,

f) KVK nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmişolmasına rağmen, işlenmesini gerektiren

sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncükişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda belirttiğimizyöntemlerle bu linkten indirebileceğiniz Başvuru Formunu” http://kimlikokur.com/corporate/basvuru-formu iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre, en geçotuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ayrıca yasa gereği kişisel verilere ilişkin başvurular ancak veri sahibinin kendisi tarafından yapılabileceğinden, başvurularınızın sadece sizinle ilgili kısmı cevaplanacaktır.  Eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şekli

KVK nın 13 üncümaddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, info@talyabilisim.com.tr adresimize gönderebilir ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlüposta vasıtasıyla şirketimizin iletişim adresine ulaştırabilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna buradan http://kimlikbildir.com/corporate/basvuru-formu ulaşabilirsiniz.

Başvuruda belirtmeniz gereken bilgiler;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 

 

 

© 2020 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.