Aktiva, dijital tan?lama teknolojileri konusunda uzmanla?m?? bir yaz?l?m firmas?d?r.

KimlikOkur Aktiva'n?n ana  ürünüdür. KimlikOkur paket niteli?inde olup, tek ba??na kullan?labildi?i gibi farkl? yaz?l?mlarla da kolayca entegre olabilmektedir.

Kuruldu?u günden beri, bilgi ve tecrübeye verdi?i önem,  profesyonel bak?? aç?s? ve kar??l?kl? güven esas?na dayal? i? yap?? biçimi sayesinde Türkiye’nin önde gelen yaz?l?m firmalar?n? i? ortaklar? aras?na katmay? ba?aran Aktiva; i?birli?i içinde oldu?u bili?im firmalar?n?n sundu?u sektörsel çözümlerin parças? haline gelerek , i? ortaklar?na yeni kazanç alanlar? sa?lamak ve hizmet verdikleri mü?terilerinin memnuniyetini en üst seviyede tutmalar?na yard?mc? olmay? amaçlamaktad?r.

Hedefimiz, her zaman alan?m?zdaki en yeni teknolojiyi en h?zl? ?ekilde uygulayan olmak; katma de?er sa?layan, yenilikçi ürünler sunmak ve i?ortaklar?m?zla beraber büyüyebilmektir.

 

 

 

 

 

 

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.