18 Agu

FAUSTINA HOTEL Temass?z ve KVKK?ya Uygun Kimlik Okuyor

Kimlikokur kullanan oteller aras?n kat?lan Faustina Hotel'de, KVKK ile uyumlu, temass?z kimlik okuma dönemi ba?lad?.

Kimlikokur ile;

-Kimlik resmi ve kimlik bilgileri ön büro program?na aktar?ld?ktan sonra ?ifrelenebilir ve sadece yetkili ki?i ?ifre ile kimliklere eri?ebilir.

-Kimli?in resmi çekilir çekilmez silinebilir ya da resmi ve kimlik verileri belirlenen gün sonras?nda otomatik olarak silinebilir.

-Belirli aral?klarla otomatik olarak resim ve data silinebilir.

-Aktar?lm?? kimliklerin listeden dü?mesi ve kimsenin ula?amamas? sa?lanabilir.

-Kimlik resimlerinin ?ifreli olarak saklanmas? ve sadece Kimlikokur’dan eri?ilmesi sa?lanabilir.

-Kimlik resimlerinin üzerine ‘kopyad?r ve misafirin izni al?nm??t?r’ veya taraf?n?zdan belirlenecek bir yaz? otomatik olarak eklenebilir.

H?zl?, kolay, hatas?z ve risksiz Check-in için Kimlikokur teknolojisini tercih edin.

Paylaş